Reading Time: 2 minutes

Goyang Koi Utsuri (under construction)

Utsuri or better Utsuri mono is a black koi with a Hi (red), Shiro (white) or a Ki (yellow) pattern. Together with Kohaku, Showa, Sanke and Bekko Utsuri belongs to the Go Sanke.
Goyang Koi Farm Tate Utsuri:
Size xxx Price xxx

 

         Tosai Utsuri Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx

 Nisai Utsuri Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx

 

Sansai Utsuri Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx

 

 

 

Older and bigger Utsuri Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx
Size xxx Price xxx

 

 

 

 

 

If you like this you can follow us on FB