Reading Time: 2 minutes

Goyang Koi Showa Sanshoku (under construction)

Showa Sanshoku1926 Jukichi Hoshino Ki-Utsuri x Kohaku Important: motoguro menware

 

Goyang Koi Farm Tate Showa:

Miyatora Doitsu Showa
Female 61 cm
KRW: 3.974.206
UDD: 3.299,-

         Tosai Showa Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 Nisai Showa Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

Sansai Showa Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

 

 

Older and bigger Showa Goyang Koi Farm:

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

Size xxx Price xxx

 

 

 

 

 

If you like this you can follow us on FB